Arbetslivscentrum Norra Hisingens arbete med resultatet från en brukarrevision

Under hösten besöker NSPH Västra Götaland och Göteborg verksamheter där vi genomförde brukarrevisioner under hösten 2020. Nu har vi haft en uppföljning med Arbetslivscentrum Norra Hisingen.

Arbetslivscentrum Norra Hisingen riktar sig till personer med försörjningsstöd och som har psykisk ohälsa. Målet är att personerna ska komma ut i arbete eller studier på sina egna villkor. I revisionen som vi genomförde hösten 2020 var personalens helhetsupplevelse av genomförandet positiv:

”Vi tycker det är värdefullt att man frågar våra deltagare, det är jätteroligt”.

”Revisionen var en positiv upplevelse, det var tydligt och bra, hela processen var tydlig med början, genomförande och avslut”, tillägger verksamhetens enhetschef Natasa Radosavljevic.

Positivt resultat

Verksamheten har gått igenom rapporten i metodhandledning och på sina verksamhetsmöten. Nästan alla områden fick grönmarkerade svar, vilket innebär att de flesta respondenterna är nöjda. Det är något som verksamheten har tagit till sig:

”Vi har diskuterat i termer av hur vi ska kunna bibehålla det goda resultatet. Det är en utmaning i sig, kanske en ännu större utmaning än när man kan djupdyka i vissa punkter och göra förändringar”, säger Natasa.

Förbättringsåtgärder

En fråga som blev gulmarkerad, vilket innebär att ungefär halva svarsgruppen är nöjda/har svarat ja, medan andra halvan är mindre nöjda/har svarat nej, var följande: ”Om du skulle få problem med din arbetsspecialist eller vill byta, vet du då vart du kan vända dig?”. Just frågan om information är en sak som verksamheten har valt att förbättra arbetet kring i form av ett nyhetsbrev:

”En förbättringsåtgärd som vi planerar att genomföra framöver är att ge ut någon form av nyhetsbrev till klienterna. Utöver nyheter ska det bestå av standardiserat innehåll som alltid är med. Här skulle man kunna ha med kontaktuppgifter så att det blir tydligt för klienterna vart de kan vända sig med synpunkter och dylikt”, säger Natasa.

Nå ut med resultatet

Innan vi rundar av mötet pratar vi om hur viktigt Arbetslivscentrums stöd är för klienterna. Personalen lyfter vikten av att nå ut med brukarrevisionens positiva resultat till högre ledning och politiker:

”Resultatet behöver nå ut till politiker och högre chefer. Vi får ofta höra från våra klienter hur betydelsefullt stödet är, men vi kan inte tala åt dem eller driva frågan. De behöver verkligen det här. De frågar ofta om även deras anhöriga och vänner kan få insatsen, men den finns inte överallt. Där gör ni ett jätteviktigt jobb; någon måste hjälpa dem att lyfta behovet av den här insatsen”.

Vi kan inte annat än att hålla med!