Berghagavägens BmSS arbete med resultatet från en brukarrevision

Under hösten 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Berghagavägens boende med särskild service. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal.

Berghagavägens BmSS har 12 lägenheter och hyresgästerna består av både kvinnor och män i åldrarna 25 till 60+. Det var väldigt roligt och inspirerande för oss NSPH Västra Götaland och Göteborg att höra att verksamheten gjort flera förändringar utifrån revisionsresultatet – som ju helt och hållet bygger på brukarnas synpunkter och förslag. Nedan har vi sammanställt svar från boendets enhetschef som deltog på uppföljningen.

Hur upplevde ni att göra en brukarrevision?
Både hyresgäster och personal uppskattade det jättemycket. Personalgruppen får ett annat verktyg och perspektiv att utgå ifrån. Det blir mer konkret och lättare att förstå hur vi ska möta hyresgästernas behov.

Hur har ni arbetat vidare med den feedback som ni fått från era hyresgäster?
När det gäller aktiviteter så har hyresgästerna varit delaktiga och kommit med önskemål. De har husmöten sista fredagen varje månad och där kan de önska aktiviteter. Tidigare har det varit svårt att planera aktiviteter långt fram i tiden. Därför införde vi ett fast aktivitetsschema för våren och sommaren där vi spikar aktiviteter som hyresgästerna önskat.

Generellt så har personalens inställning förändrats efter revisionen, de reflekterar och lyssnar in på ett annat sätt. Innan uppstod stress när andra önskemål än det som planerats lyftes. Nu tar man istället med sig frågan och ser på möjligheterna.

Boendet arbetar vidare med hyresgästernas önskemål om mer umgänge och samtal med personalen och har också funderat på att ha en peer support på boendet. Till hösten ska boendets personal gå utbildningar med fokus på bemötande, en föreläsning om etik och människosyn/människovärde har bl.a. bokats in.

Efterstöd
I revisionen framkom det att hyresgästerna önskade ökad kunskap och kompetens om psykisk ohälsa hos personalen. Tillsammans med boendets satsning på utbildningar för personalen i höst beslutades det att boka in en Hjärnkollsambassadör med just egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Tanken är att föreläsning ska inspirera såväl hyresgäster som personal.

Har du någon feedback till oss?
Det har funkat bra. Ni har en förförståelse kring vilka personer vi möter. Ni har varit anpassade i utformning och tid, ni hade t.ex. ett öppet hus där hyresgästerna kunde komma på intervjuer. Det är ett enkelt utformat material, frågorna är konkreta och relevanta och vi fick påverka frågorna. Ni är väldigt neutrala när ni levererar resultatet. Jag tror att det är bra för att det inte ska bli ett stigma för personalen i och med att det är en utvärdering av deras arbete och det ska hjälpa oss framöver. Det har varit superproffsigt!

Även denna uppföljning visar på att brukarstyrda brukarrevisioner gör skillnad, det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete!