Brukarrevisionsrapport: Ätstörningscentrums heldygnvårdsavdelning

Brukarrevisionen av Ätstörningscentrums heldygnvårdsavdelning är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Johanna Jaring, Sara Svensson och Ellen Abrahamson.

Brukarrevisionen på Ätstörningscentrum barn och unga vuxnas heldygnsvårdsavdelning har gjorts i samverkan med Frisk & Fri Västra Götaland. Den görs som ett första led i ett utvecklingssamarbete mellan NSPH Västra Götaland och Ätstörningscentrum med syfte att stärka verksamhetens arbete med patientinflytande. Revisonen bygger på intervjuer med sju patienter och sex närstående.

Utifrån intervjuresultatet identifierades såväl styrkor som flera utvecklingsmöjligheter hos verksamheten. Som styrkor lyftes samverkan med andra relevanta vårdgivare och myndigheter samt planeringen inför utskrivning. Detta är viktiga områden som säkerställer att patientens hela vård- och stödbehov tillgodoses samt att patienterna får rätt stöd i sin fortsatta återhämtningsprocess.

Bland utvecklingsmöjligheterna belyser respondenterna att de önskar större fokus på psykologiska aspekter av sjukdomen och psykoedukation samt mer individanpassning av stödet och behandlingen. Återkommande bland respondenterna är även besvikelsen och oron när behandlande aktiviteter återkommande ställs in på grund av personalbrist. Patienterna uttrycker även en önskan om att personalen ska engagera sig mer i gemensamma tidsfördrivande aktiviteter. Svaren visar också att personalens kunskap om ätstörningar behöver förbättras för att säkerställa ett gott bemötande och god vård. Såväl patienter som närstående är överens om att närstående behöver erbjudas bättre stöd och en högre grad av involvering. Båda grupperna belyser även vikten av att få träffa personer med liknande erfarenheter, framför allt återhämtade personer, för att möjliggöra en känsla av hopp och skapa motivation. Till varje utvecklingsområde finns ett antal förslag på åtgärder som kan lyfta utvecklingsmöjligheterna till styrkor.

Hela rapporten hittar du här.