Brukarrevisionsrapport: Ätstörningscentrums heldygnvårdsavdelning

27 september, 2023

Brukarrevisionen av Ätstörningscentrums heldygnvårdsavdelning är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Johanna Jaring, Sara Svensson och Ellen Abrahamson.

Brukarrevisionen på Ätstörningscentrum barn och unga vuxnas heldygnsvårdsavdelning har gjorts i samverkan med Frisk & Fri Västra Götaland. Den görs som ett första led i ett utvecklingssamarbete mellan NSPH Västra Götaland och Ätstörningscentrum med syfte att stärka verksamhetens arbete med patientinflytande. Revisonen bygger på intervjuer med sju patienter och sex närstående.

Utifrån intervjuresultatet identifierades såväl styrkor som flera utvecklingsmöjligheter hos verksamheten. Som styrkor lyftes samverkan med andra relevanta vårdgivare och myndigheter samt planeringen inför utskrivning. Detta är viktiga områden som säkerställer att patientens hela vård- och stödbehov tillgodoses samt att patienterna får rätt stöd i sin fortsatta återhämtningsprocess.

Bland utvecklingsmöjligheterna belyser respondenterna att de önskar större fokus på psykologiska aspekter av sjukdomen och psykoedukation samt mer individanpassning av stödet och behandlingen. Återkommande bland respondenterna är även besvikelsen och oron när behandlande aktiviteter återkommande ställs in på grund av personalbrist. Patienterna uttrycker även en önskan om att personalen ska engagera sig mer i gemensamma tidsfördrivande aktiviteter. Svaren visar också att personalens kunskap om ätstörningar behöver förbättras för att säkerställa ett gott bemötande och god vård. Såväl patienter som närstående är överens om att närstående behöver erbjudas bättre stöd och en högre grad av involvering. Båda grupperna belyser även vikten av att få träffa personer med liknande erfarenheter, framför allt återhämtade personer, för att möjliggöra en känsla av hopp och skapa motivation. Till varje utvecklingsområde finns ett antal förslag på åtgärder som kan lyfta utvecklingsmöjligheterna till styrkor.

Hela rapporten hittar du här.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer