Brukarrevisionsrapport: ”Att inget bestäms över mitt huvud” – en undersökning av SIP för barn och unga vuxna

09 februari, 2022

Brukarrevisionen av Samordnad Individuell Plan (SIP) för barn och unga och övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin är klar! Revisionen är genomförd och skriven av Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson.

Rapportens titel är ”Att inget bestäms över mitt huvud” och är ett citat från en av de intervjuade ungdomarna kring önskemål för en bra SIP. 47 personer deltog i undersökningen, varav 8 ungdomar och 39 vårdnadshavare.

Några av de viktigaste resultaten som upplevs av flera är följande:

 • Ofta är barnet inte med på SIP-mötena och mötena anpassas inte alltid för att barnet ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
 • Mycket av ansvaret för att initiera SIP och samordna insatserna kring barnet ligger på vårdnadshavarna.
 • Mötena handlar om det som har varit viktigt för barnet/ungdomen och samtalsklimatet har varit bra.
 • Ibland är det med personer på mötena som saknar mandat eller som inte känner barnet/ungdomen och inte förstår dennes behov, vilket upplevs problematiskt.
 • Samarbetet mellan aktörerna fungerar inte alltid så bra, då aktörerna inte förstått barnets problematik, att någon av aktörerna inte lyssnar eller försöker motarbeta de andra, eller att annat än barnets problematik blivit fokus för mötet.
 • Det som bestäms på mötena genomförs inte alltid och det sker inte alltid någon uppföljning.
 • Det är positivt när övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin är flexibel, till exempel att man flyttas över lite tidigare för att få en bättre kontinuitet i behandlingen och att övergången sker smidigt utan glapp.
 • En bra SIP innebär att barnet/ungdomen är huvudperson och görs delaktig i alla beslut som rör hen, att barnet/ungdomen och vårdnadshavare får veta i tid vilka som ska vara med på mötena, att någon tar på sig att sammankalla möten samt att bra och tydlig dokumentation delas med alla parter.
 • En bra SIP kan avlasta vårdnadshavaren, medan en SIP som inte fungerar så bra snarare kan upplevas skapa mer jobb för vårdnadshavaren.
 • SIP har en stor potential om den förbereds och genomförs på ett bra sätt.
 • SIP-processen kan vara ett av flera konkreta verktyg som kan stödja arbetet med att uppfylla barnkonventionen.

Hela rapporten hittar du här.

Inspirationskonferens: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

16 september, 2022
Den 20 oktober anordnar Bräcke diakoni och NSPH Västra Götaland och Göteborg en kostnadsfri digital inspirationskonferens kring att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Under dagen får du ta del av hur man kan stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Du får lyssna ti ...
Läs mer

Berghagavägens BmSS arbete med resultatet från en brukarrevision

12 september, 2022
Under hösten 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Berghagavägens boende med särskild service. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Berghagavägens BmSS har 12 lägenheter och hyresgästerna består av både kvinnor och män i å ...
Läs mer

Krönika av Björn Eklund

09 september, 2022
Imorgon, den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag vars syfte är att lyfta frågan om suicid och sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Björn Eklund arbetar på Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd har skrivit en text till ...
Läs mer