Brukarrevisionsrapport: Funktionsstödsenheten Nordost (Göteborgs Stad)

18 oktober, 2023

Brukarrevisionen av Funktionsstödsenheten Nordost i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden.

I brukarrevisionen deltog 30 respondenter som intervjuades hemma hos sig, på NSPH Västra Götalands kansli eller på telefon. Utifrån intervjuresultatet identifierades såväl styrkor som utvecklingsområden hos verksamheten. Som styrkor lyftes bland annat följande:

  • Tillgänglighet: majoriteten upplever att det är lätt att komma i kontakt med sin socialsekreterare och att de kan påverka var de ska träffas.
  • Beslut och stödinsatser: de allra flesta är nöjda med sitt beslut från Funktionsstödsenheten Nordost. Majoriteten får även de stödinsatser som de behöver.
  • Bemötande och kompetens: bemötande är frågeområdet som fick bäst resultat i brukarrevisionen. Nästan alla tycker att socialsekreterarens bemötande är bra eller mycket bra. De flesta tycker även att deras situation tas på allvar av socialsekreteraren och att hen har tillräcklig information om dem för att kunna hjälpa dem.

Som utvecklingsområden lyftes bland annat följande:

  • Information och tydlighet: ungefär hälften upplever inte att de har fått information om vilket stöd de kan få från Funktionsstödsenheten Nordost, eller att de har fått lite, men inte tillräckligt mycket information. I vissa frågor framkommer det också att respondenter har bett sin socialsekreterare om hjälp eller stöd med något, men att detta inte har följts upp.
  • Kontaktvägar vid problem: fler än hälften vet inte vart de ska vända sig om de får problem med sin socialsekreterare.
  • Samverkan med sjukvård: knappt hälften upplever inte, eller upplever bara till viss del, att det finns ett samarbete mellan socialsekreteraren och sjukvården. Flera svarar dessutom med tvekande ord, vilket indikerar att det inte finns en insyn från brukarens sida huruvida det finns ett samarbete eller inte.

Till varje utvecklingsområde finns ett antal förslag på åtgärder och/eller frågor att reflektera kring vid ett förbättringsarbete.

Brukarrevisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lisa Vainio, Cindra Nyström och Carina Hasth.

Hela rapporten finns att läsa här.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer