Brukarrevisionsrapport: Personligt ombud Bräcke Diakoni

Brukarrevisionen av Personligt ombud Bräcke Diakoni är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Cindra Nyström.

Personligt ombud är ett stöd i vardagen, för de personer som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa till att lotsa till rätt service och insatser.

I brukarrevisionen deltog 23 intervjupersoner, vilket är ett tillräckligt underlag för att få en bra bild av verksamhetens styrkor och eventuella förbättringsområden. De flesta frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Däribland frågor kopplade till kontakt, planering, information samt utförande och bemötande. Inga frågeområden blev markerade gula eller röda, vilket är ett kvitto på att Personligt ombuds uppdragsgivare inte upplever några direkta brister i verksamheten. Dock har en del respondenter kommit med synpunkter och förslag på saker som kan förtydligas, t.ex. en tydlighet i ombudets rollbeskrivning och tydligare upplägg och tidsmässig planering.

Hela rapporten hittar du här.