Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support.

Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan till Nordplus kring finansiering av det nordisk-baltiska nätverket. Nätverket vill arbeta vidare med frågor som rör utveckling av utbildning av Peer Support där nätverket bidrar till vidareutveckling för alla parter. Under det gemensamma arbetet önskar nätverket beröra frågor inom olika områden så som innehåll i utbildningar och kurser, handledning, anställningar och arbetsuppgifter, regelverk och forskning.

Länderna i nätverket har kommit olika långt i utvecklingen av Peer Support men alla parter bidrar med olika kompetenser. Det vill säga erfarenhet av att anordna utbildningar, forskning om Peer Support, politiskt samarbete, arbete med mänskliga rättigheter och aktivism för användningen av Peer Support. Med det sagt så har alla parter ett gemensamt mål i att utveckla utbildning och användning av Peer Support genom att lära av varandra.

Organisationer i nätverket: