Forskningsartikel om brukarstyrda brukarrevisioner

NSPH Västra Götaland medverkar i forskningsprojektet UserInvolve, som bland annat studerar brukarstyrda brukarrevisioner. Inom delprojektet har forskare undersökt genomförandet av fem brukarrevisioner runtom i landet, varav två av dessa var NSPH Västra Götalands revisioner. Nu har de publicerat en artikel som fokuserar på uppstartsfasen av brukarrevisionerna.

I artikeln undersöker forskarna centrala frågor under uppstartsfasen samt vilka motiv som finns till att genomföra brukarrevisioner – både av utförare och beställare.

Resultatet visar att en central del av brukarstyrda brukarrevisioner handlar om tillit och förtroende mellan de inblandade parterna; mellan beställare och utförare, mellan intervjuare/brukarrevisorer och respondenter samt mellan verksamhet och brukare/patienter.

Det finns en stor bredd på motiv till att göra brukarrevisioner, till exempel att utvärdera delar av en verksamhet eller att använda revisionernas resultat som en del av en större verksamhetsutveckling. Det framkom även olika perspektiv på vad eller vilka som gynnas av brukarrevisionerna. Medan beställarna (verksamheterna) i huvudsak lyfte fram brukarrevisionerna kopplat till verksamhetens utvecklingsmål, valde flera utförare/brukarrevisorer att även lyfta fram den direkta nyttan för brukarna, till exempel empowering.

Läs hela artikeln här.