Funktionshinderenheten Östra Göteborgs arbete med resultatet från en brukarrevision

Under våren 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Funktionshinderenheten Östra Göteborg (numera Funktionsstöd Myndighet Nordost Socialpsykiatri). Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal.

Uppföljningen har varit givande för båda parter och många intressanta förändringar och funderingar för framtiden har lyfts fram. Nedan har vi sammanställt svar från både enhetschef och socialsekreterare från uppföljningen.

Hur var det att göra en revision?
Enhetschef: Jag tycker att det kändes väldigt meningsfullt. Vem är vi till för? Det är något som vi chefer, i våra sammanhang, pratar väldigt mycket om. Våra förhållningssätt, att vi hela tiden ska ha brukaren i centrum.

Socialsekreterare: Det var ett bra upplägg från er sida, det fanns en annan liknande undersökning som skickades ut med QR-koder, det var mycket svårare för klienterna att ta åt sig av hur de skulle gå till väga, så jag tycker att ni hade ett väldigt bra upplägg.

Hur har ni använt er av rapporten i ert utveckling- och förändringsarbete?
Enhetschef: Vi har haft en planeringsdag på enheten där vi jobbade med resultatet. Frågeområdena i revisionen kring delaktighet och tillgänglighet stämde väldigt väl överens med vad politikerna vill att vi ska fokusera på under året. Arbetet resulterade i en checklista över hur vi ska lägga upp våra klientmöten, som inkluderar förberedelser, genomförande och avslutning. Det handlar om att vara konkreta i mötet, att jobba mycket med vilka förväntningar man har på oss som myndighet, och att vi är tydliga med vad vi kan och inte kan bidra med.

Förberedelsepunkterna i checklistan handlar bland annat om att skicka ut relevant information inför mötet, att informera om att vi av säkerhetsskäl alltid är två socialsekreterare vid förstagångsbesök och att klienten gärna får ta med sig någon. Under själva mötet är det till exempel viktigt att vi tänker på att ta pauser och inte har för många professionella i samma möte. Att tänka klarspråk hela tiden, både i tal och i skrift, och sedan även i utredningen är också en viktig del. När mötet ska avslutas ger vi utrymme för feedback redan där – hur kändes det för dig? Samt informera om när och hur klienten kan nå oss, och hur man lämnar synpunkter. Som det står i checklistan tänker vi egentligen att vi ska jobba hela tiden, men vi behöver bli påminda, det är många detaljer. Jag som chef har ett stort ansvar i detta, jag behöver se till att socialsekreterarna har gott om förberedelsetid. En annan del av förbättringsarbetet är att vi aktivt ska arbeta med att stödja klienten ut i ett meningsfullt sammanhang och sysselsättning. Vi ska bli bättre på att prata om det livsområdet, och vara trygga i vart vi kan hänvisa.

Hur vi kan bli bättre i vårt revisionsarbete?
Socialsekreterare: Om ska man göra något sådant här framöver behöver man se till att det inte sker samtidigt med andra undersökningar i staden. Det pågår olika brukarundersökningar och revisioner under samma tid. Här i nordost är det många som inte har svenska som modersmål, så jag tänker om det finns möjlighet att ha intervjun på andra språk, eller om man har det i enkätform. Jag tänker främst på de största språken här i nordost, somaliska och arabiska till exempel.

Uppföljningen visar alltså att brukarstyrda brukarrevisioner ger resultat, vilket är glädjande!