Hur har Funktionsstödsenheten Nordost arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

Under våren och en bit in på hösten 2023 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Funktionsstödsenheten Nordost (Göteborgs Stad). Nu har samordnaren Lisa Vainio träffat fyra från verksamheten för ett uppföljande samtal.

Funktionsstödsenheten Nordost fick ett bra resultat, framför allt vad gäller områdena tillgänglighet, bemötande, utredning samt beslut och insatser. Områden som fick sämre resultat var kontaktvägar vid problem, information och tydlighet och samverkan med sjukvård. De har arbetat både med sådana delar som fick bra resultat och delar som fick sämre resultat. Nedanför är ett utdrag från samtalet.

Hur upplevde ni att göra en brukarrevision?

– Positivt. Det känns meningsfullt. Vi har ju även brukarenkäter, men det är standardiserade enkäter, så det här är något helt annat.

Hur har ni arbetat vidare med resultatet? 

– Vi lägger till resultatet i vårt årshjul och på så sätt kan vi hålla det levande i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi bryter ner delar som stack ut i resultatet i konkreta aktiviteter för att enklare kunna upprätthålla det som var bra och arbeta vidare med det som var mindre bra.

Har ni gjort några förändringar?

Bemötande är ett område som fick ett bra resultat i undersökningen. Vi har pratat om hur vi kan arbeta vidare med det goda resultatet och fortsätta utveckla delaktigheten i möten. En sak vi kan börja med är att sammanfatta mötet i ett dokument och skicka hem till klienten. Då har de både fått information muntligt och skriftligt. Det här är saker som kan stärka delaktigheten.

Sysselsättning fick bättre resultat i den här brukarrevisionen än revisionen vi gjorde innan dess. Nu har vi medarbetare som tidigare har arbetat mycket med frågor som rör sysselsättning, bland annat på Finsam. De blir kunskapsbärare hos oss och ger till exempel information om sysselsättnings-teman på våra APT och ansvarar för att bjuda in aktörer inom området. Till hösten få vi besök av IPS. Vi har även en medarbetare som är duktig på alternativa kommunikationsmedel, så med hjälp av hen som kunskapsbärare kan vi bli bättre på att våga jobba med till exempel bildstöd i samtal med klienter.

– Ett område som fick sämre resultat i brukarrevisionen handlar om synpunkter och vem man vänder sig till för det. Det här området har vi möten kring just nu, men aktiviteterna har ännu inte blivit realiserade. Tanken är att vi ska beställa visitkort där enhetschefens kontaktuppgifter finns samt information om att man kan vända sig dit för att lämna synpunkter.

– Gällande information, som fick blandat resultat i undersökningen, ska vi dela ut mappar, där klienterna kan samla all information de får från oss, till exempel visitkort, dokument och foldrar.

Har ni nått ut med resultatet till brukarna – på vilket sätt?

– Än så länge har vi inte gjort något, men vi har skrivit ut och ska dela ut informationen om resultatet som vi fick av er (NSPH Västra Götaland) i en mapp, samt sätta upp ett anslag om det i receptionen.