Metoder & verktyg

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar utifrån olika metoder och verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, öka inflytande och egenmakt för brukare samt förbättra bemötande till personer med psykisk ohälsa.

Vad är brukarinflytande?

Kärnan i NSPH Västra Götaland och Göteborgs arbete är brukarinflytande, det vill säga inflytande för personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, för egen del eller som anhörig. Det kan handla om inflytande på en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk verksamhet, en myndighet eller i samhället i stort.

Vårt arbete utgår från tre nivåer för ökat brukarinflytande:

  • Individnivå handlar om inflytande och delaktighet i mötet med vård och omsorg för enskilda personer, till exempel medborgare, patienter, brukare eller anhöriga.
  • Verksamhetsnivå handlar om att involvera brukares erfarenheter i planering och utveckling av en verksamhet, till exempel på en enhet, avdelning eller mottagning.
  • Systemnivå handlar om att involvera brukarrepresentanter i arbete där beslut fattas som i sin tur påverkar större grupper, till exempel i styrgrupper, arbetsgrupper och ledningsgrupper.

Vi arbetar med olika metoder och verktyg för ökat brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå. Dessa presenteras längre ner.

Handbok och Webbutbildning i brukarinflytande

För att komma igång med ett långsiktigt brukarinflytandearbete har vi tagit fram Handbok i brukarinflytande och Webbutbildning i brukarinflytande.