Brukarråd

Brukarråd är en grupp brukarrepresentanter som regelbundet träffas tillsammans med verksamhetsföreträdare för att påverka innehållet och utvecklingen av olika vård- och stödverksamheter.

Om brukarråd

Ett brukarråd kan såväl vara knutet till en avdelning, ett aktivitetshus eller ett boende som ett större verksamhetsområde eller sjukhus. Syftet är att delta i utvecklingen av verksamhetens innehåll och utformning, samt att kunna skapa dialog och samverkan med andra stödfunktioner och brukarorganisationer.

Deltagarna i brukarrådet träffas ihop med verksamhetsföreträdare för att diskutera utvecklingsfrågor tillsammans med dem. Verksamhetsföreträdarna kan exempelvis vara enhetschef eller utvecklingsledare.

Det finns olika former av brukarråd. På mindre enheter, mottagningar eller avdelningar sitter kanske de personer som är inskrivna eller nyttjar verksamheten i brukarrådet. Ibland tillsammans med representanter från brukarrörelsen.

Varför brukarråd?

Ett brukarråd kan ge flera olika positiva effekter, till exempel:

  • Det bidrar med viktig kunskap och inifrånperspektiv på verksamhetens arbete, vilket i sin tur gör arbetet mer målgruppsanpassat.
  • Det gynnar samarbete och dialog med de föreningar som representeras. Därmed byggs förtroende mellan verksamheten och civilsamhället i stort.