Brukarrepresentation

Brukarrepresentation handlar om att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa bjuds in och deltar i sammanhang som kan forma direktiven för exempelvis hur kommun, region och myndigheter arbetar.

Samverkan med brukarrepresentanter

Brukarrepresentanter kan bjudas in till arbetsgrupper som fattar beslut som i sin tur påverkar innehållet och utformningen av vård- och stödverksamheter. De kan även involveras i arbetet med att ta fram och bearbeta styrdokument för brukarinflytande.

Vi menar att det är viktigt att samverkan med brukare sker genom representanter från brukarrörelsen. Det bidrar till att inflytandet blir:

  • Demokratiskt förankrade – personer har fått ett mandat från gruppen (till exempel en förening) att representera deras röst och återrapportera till dem.
  • Representativa – personerna representerar en större grupp individer och deras erfarenheter, snarare än sina personliga åsikter och erfarenheter.
  • Hållbara över tid – representationen förankras i organisationer, som också kan hitta nya representanter om en person slutar.
  • Kvalitetssäkrade – genom att punkterna ovan arbetas med regelbundet.
Varför brukarrepresentation?

Genom brukarrepresentation på verksamhetsnivå och systemnivå kan brukarperspektivet införlivas och vägas in i de beslut som tas i utvecklingen av vård och omsorg. Brukarrörelsen får genom samverkan också mer kunskap om hur vård och omsorg styrs och organiseras.