Brukarstyrd brukarrevision

En brukarrevision är en kvalitetsundersökning av en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk verksamhet, där brukarna får svara på frågor om upplevelsen av sitt stöd.

Om brukarstyrda brukarrevisioner

En brukarrevision bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas hos verksamheten.

Att brukarrevisionen är brukarstyrd innebär att den leds och genomförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Den självupplevda kunskapen om psykisk ohälsa som brukarrevisorerna besitter ser vi som en betydande tillgång i utförandet av revisionen.

NSPH Västra Götaland och Göteborg har utvecklat en metod för brukarrevision. Du hittar den här.

Varför brukarrevision?

Det finns flera fördelar med att göra en brukarstyrd brukarrevision:

  • Brukare har ett unikt inifrånperspektiv och stor inblick i verksamheten, vilket kan utveckla den till att bli mer målgruppsanpassad.
  • Brukare får göra sina röster hörda och vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Det kan stärka brukarinflytandet och öka brukarnas förtroende för verksamheten.
  • Brukarrevisionen genomförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Det kan skapa mindre stigma och ett mer jämbördigt möte.