NSPH Västra Götaland och Göteborg medverkar i rapport från Socialutskottet

NSPH Västra Götaland och Göteborg medverkar i rapporten Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård – en utvärdering.

Riksdagen publicerade nyligen rapporten Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård – en utvärdering. Rapporten baseras på Socialutskottets uppföljning av 2017 års lagändringar om obligatoriska hälsoundersökningar för barn och unga i samhällsvård samt om lagstadgade överenskommelser mellan kommuner och regioner gällande samverkan. Syftet med uppföljningen var att följa upp och analysera hur den nya lagen och bestämmelserna har tillämpats och fungerar.

Resultatet från uppföljningen visar att erbjudande om hälsoundersökningar skiljer sig åt beroende på var i landet barnet eller den unga personen placeras och på vilka bestämmelser placeringen stöder sig på. Ett annat problem är att den psykiska hälsan undersöks i väsentligt mindre utsträckning än den somatiska.

Vidare visar resultatet att arbetet med att ta fram överenskommelser har bidragit till ett större fokus på placerade barns hälsa och bidragit till att samverkan mellan kommuner och regioner har kommit till stånd. Denna samverkan sker dock framför allt på en övergripande strategisk nivå och samverkansproblem kvarstår mellan professionerna som har direkt kontakt med barnet eller den unga personen. Utöver detta är brukarinflytande och samverkan med Sis, som lagstiftaren uttryckligen pekat på som viktigt, också lågt.

I frågan om brukarinflytande så lyfts Västra Götaland fram som ett gott exempel. En representant från NSPH Västra Götaland och Göteborg har varit adjungerad till samtliga möten när överenskommelsen togs fram i Västra Götaland. I rapporten lyfter hon fram vikten av att hälso- och sjukvården tar sig tid och gör ett ordentligt grundarbete med barnet eller den unge och att man också gör det i tid, innan barnets situation förvärras. Hon lyfter även fram vikten av att göra arbetet mer individanpassat och inte ”tala över huvudet på barnet”. Resultatet av NSPH Västra Götaland och Göteborgs medverkan i överenskommelsearbetet har bland annat lett till att man i länet blivit bättre på att snabbare få hjälp på plats, menar hon, och nämner t.ex. mobila team och akutteam.

Läs rapporten i sin helhet här.