NSPHiG i samarbete med Chalmers kring framtidens lokaler i psykiatrin

Hur kan lokalerna och miljön i psykiatrin bidra till att patienterna får en så god vård som möjligt? NSPHiG har under året deltagit i ett samarbete med Chalmers kring att ta fram ett konceptprogram för framtidens lokaler för psykiatrisk specialistvård.

– Det har varit ett väldigt positivt samarbete. Vi har varit med i alla steg och våra synpunkter har tagits med och fått ett värde, säger Elisabeth Hurtado Lundberg som tillsammans med Filippa Gagnér Jenneteg har arbetat med projektet för NSPHiG.

I projektet har NSPHiG bidragit till ett nytt koceptprogram, Lokaler för psykiatri- kunskapsunderlag för planering,som tagits fram av Centrum för vårdens arkitektur på Cahlmers på uppdrag av PTS (Program för teknisk standard). Rapportens syfte har varit att undersöka vilka lokaler den psykiatriska specialistvården behöver och hur de bör utformas för att bidra till att patienter får så god vård som möjligt.

Elisabeth Hurtado Lundberg och Filippa Gagnér Jenneteg har bland annat deltagit i två workshopar där även verksamhetsföreträdare i regionen, samhällsplanerare och studenter bland andra medverkat och spånat fram idéer till kunskapsöversikten. NSPHiG har även skickat ut en enkät till patienter i sitt nätverk med frågor om vad man tycker är viktigast i miljön i den psykiatriska specialistvården för en god vård.

Tanken är att denna rapport ska fungera som ett kunskapsunderlag när nya lokaler inom psykiatrin planeras runtom i Sverige. Vad betyder det att NSPHiG har varit med och kunnat bidra med ett brukarperspektiv?

-Det betyder att vi har vår röst blivit hörd redan i idéstadiet, att det finns ett patientperspektiv med från början. Det behövs eftersom det är ett stort avstånd mellan arkitekt och patient. När det gäller psykiatrin är miljön en av de främsta verktygen för behandling och miljön har stor betydelse för läkningen. En annan sak som är viktig är att arkitekter förstår att patienter inte är en homogen grupp, behoven kan se väldigt olika ut, för en del patienter är till exempel tillgången till natur särskilt viktig för andra är det viktigt med lokaliseringen av lokalerna, säger  Elisabeth Hurtado Lundberg.

NSPHiG har också varit med och föreläst om brukarperspektivet på grundutbildningen för arkitektstudenter på Chalmers. Hur var det?

-Det blev väldigt uppskattat, studenterna hade många frågor och vi fick veta att det här var enda möjligheten de haft att ta del av brukarperspektivet. Förhoppningsvis påverkar detta deras förhållningssätt och att de ser människorna i de här miljöerna.Det är ett erkännande att vår röst är så pass är betydelsefull att det ska vara en del av en basutbildning.

Här kan du läsa konceptprogrammet.