Ny rapport om peer support och interprofessionellt lärande i vården

Under 2020 genomfördes en studie om peer support på uppdrag av NSPH Västra Götaland och Göteborg. Nu är resultatet här i form av rapporten ”Peer supporter – ny yrkesgrupp och interprofessionellt lärande i vården”.

Studien handlar om interprofessionellt lärande (IPL) mellan vårdpersonal och peer support. IPL betyder lärandet mellan olika yrkeskategorier. Såhär beskrivs syftet: ”Projektets/studiens syfte var att undersöka och stödja ett interprofessionellt lärande, IPL, hos vårdpersonal som, i sina vårdlag, har inkluderat peer supportrar, samt att studera vad som kännetecknar peer supportrarnas professionalitet. Ett ytterligare syfte var att finna strukturer att organisera kvalitets- och effektivitetsökning genom att främja IPL”.

I studien genomfördes intervjuer och dialogmöten med 15 vårdpersonal och 11 peer supportrar.

Resultatet visar hur vårdpersonal tar tillvara på peer supportrars kompetens i aktiviteter och teamarbete, till exempel för att få mer kunskap om patientens behov och som en brygga mellan patient och vårdpersonal. Det här kan i sin tur minska stigma och skapa jämlikare kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. Studien visar också att peer supportrars professionalitet kännetecknas av den egna erfarenheten och jämlikhet, men att deras yrkesroll och arbetsbeskrivning kan upplevas som otydlig bland övrig personal.

Resultatet synliggör även potentialen med IPL mellan vårdpersonal och peer support. Genom utbyte av tankar och perspektiv mellan yrkesrollerna sker utveckling åt båda hållen. För vårdpersonal bidrar IPL till ökad kunskap om exempelvis specifika behov och återhämtningspotential hos patienter, medan det för peer supportrar innebär ökad kunskap om sjukvårdsperspektiv och en positivare attityd till vårdpersonalens yrkesroll. Samtidigt finns det en hierarki mellan vårdpersonal och peer support, som kan vara ett hinder för IPL på arbetsplatsen. Hierarkin kännetecknas bland annat av uppfattningar om att peer supportrar har svårare att åstadkomma förändringar i teamarbetet och de inte anses vara en given del av personalgruppen. Ett hinder för IPL är också upplevelsen av att peer support som roll och arbetsbeskrivning upplevs som otydlig.

För att nyttja peer supportrars kompetens mer och främja IPL i psykiatriska teamarbeten föreslår studien att det införs nya arbetsrutiner och lärandefokus som kan öka kvalitén och effektiviteten i verksamheter.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.