Ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg startade 2008. Vi är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa måste kunna komma till tals på flera nivåer i samhället om myndigheter och andra instanser ska kunna göra långsiktiga och kloka prioriteringar. Vi anser att oavsett vad som görs för att förebygga, lindra eller bota psykisk ohälsa måste insatserna utgå från vetenskap, professionell erfarenhet och erfarenheterna hos oss som på olika sätt lever med vår egen eller någon närståendes ohälsa.

Vi arbetar för att:

  • Utveckla patient-, brukar och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället
  • Medverka till att psykiatrin utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt genom att patienters, brukares och anhörigas erfarenheter tillvaratas
  • Medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla lättillgänglig, demokratisk och rättssäker vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Bidra till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa minimeras

NSPH Riksorganisation

NSPH Västra Götaland och Göteborg är en del av NSPH riksorganisation och samarbetar med flera regionala föreningar runtom i Sverige. NSPH har enats kring dokumentet ”Så vill vi ha det”.

Våra värderingar

NSPH Västra Götaland och Göteborgs grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH Västra Götaland och Göteborg värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd.