En testsida

Vad är brukarinflytande?

Kärnan i vårt arbete är brukarinflytande, det vill säga inflytande för personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, för egen del eller som anhörig. Det kan handla om inflytande på en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk verksamhet, en myndighet eller i samhället i stort.

Vårt arbete utgår från tre nivåer för ökat brukarinflytande:

  • Individnivå handlar om inflytande och delaktighet i mötet med vård och omsorg för enskilda personer, till exempel medborgare, patienter, brukare eller anhöriga.
  • Verksamhetsnivå handlar om att involvera brukares erfarenheter i planering och utveckling av en verksamhet, till exempel på en enhet, avdelning eller mottagning.
  • Systemnivå handlar om att involvera brukarrepresentanter i arbete där beslut fattas som i sin tur påverkar större grupper, till exempel i styrgrupper, arbetsgrupper och ledningsgrupper.
Handbok och Webbutbildning i brukarinflytande

För att komma igång med ett långsiktigt brukarinflytandearbete har vi tagit fram Handbok i brukarinflytande och Webbutbildning i brukarinflytande.

NSPH Västra Götaland och Göteborgs grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH Västra Götaland och Göteborg värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd.

NSPH Västra Götaland

Vårt arbete utgår från tre nivåer för ökat brukarinflytande

NSPH Västra Götaland

Rubrik

NSPH Västra Götaland och Göteborgs grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH Västra Götaland och Göteborg värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd.