NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med brukarinflytande på olika nivåer i samhället. Här presenteras dessa.

  • Individnivå – möjligheten för den enskilde brukaren/patienten/anhöriga att påverka och vara delaktig i mötet med vården eller omsorgen
  • Verksamhetsnivå – möjligheten att påverka och vara delaktig i utveckling och beslut som rör en verksamhet, till exempel ett boende eller vårdavdelning
  • Systemnivå – möjligheten att påverka på en organisatorisk och strategisk nivå, exempelvis vid utformande av vårdprogram. Denna påverkan drivs vanligtvis av representanter i intresseorganisationer

Samverkan för ökat inflytande

I NSPH Västra Götaland och Göteborgs nätverk drivs gemensamma inflytandefrågor. Vi består av medlemsföreningar som talar med en stämma för att få större tyngd i kontakten med omvärlden. Nätverksarbetet gör att vi lär oss av varandra och kan samordna våra resurser.

Kunskapsspridning och utbildning

Vi erbjuder nätverkets medlemmar utbildning och medverkar i utbildning av professionella grupper. Vi anordnar också seminarier och konferenser för utbyte av erfarenheter och fördjupad kunskap. Genom vår hemsida och våra trycksaker sprider vi kunskap.

Opinionsbildning

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar för att nå ut till allmänheten och öka människors förståelse för medmänniskor som lever med psykisk ohälsa. Målet är att vi ska kunna leva som alla andra med familj, jobb, bostad och fritidsaktiviteter. I opinionsarbetet ingår att påminna politiker, myndigheter och andra opinionsbildare om våra gruppers behov och krav på samhället och psykiatrin.