Peer Support-utbildningen vår/sommar 2017

Förra året genomfördes den första omgången med att utbilda personer till den nya yrkesrollen Peer Support. Utbildningen i Göteborg hölls av NSPHiG:s utbildningsansvarige i projektet Peer Support – Filippa Gagnér Jenneteg. Detta året är det Katarina Källs ansvar, då Filippa är på föräldraledighet. Just nu jobbas det för fullt på NSPHiG:s kansli med förberedelser inför den andra omgången av utbildningen till Peer Support. Katarina som är vikarierande utbildningsansvarig i projektet leder arbetet, och det är mycket som ska planeras och färdigställas innan utbildningen går av stapeln i mitten av maj här i Göteborg. Hon är nyss hemkommen från en arbetsresa i Stockholm när vi sätter oss ned för att diskutera utbildningen.

Vi börjar med att gå igenom den mest grundläggande informationen. Hon berättar att utbildningen är fördelad på tre veckor. Det är allt som allt femton heldagar, måndag till fredag, med en veckas uppehåll mellan varje gång för inläsning och hemuppgifter.

Utbildningen är kostnadsfri och mat ingår – såsom lunch och fika – men är tyvärr ej studiemedelsberättigande. När vi kommer djupare in i samtalet förklarar hon vad utbildningen har för innehåll. Grunden är genomgång av yrkesrollen och arbetsuppgifterna. De arbetar även med bemötande, och Katarina beskriver att deltagarna kommer att få lära sig att använda sin egen erfarenhet som sitt främsta verktyg. Hon fortsätter med att säga att de lär sig använda erfarenheten av psykisk ohälsa på ett konstruktivt sätt. Exempel från andra länders arbete kring peer support tas upp, bl.a. England och Nya Zealand där studiebesök gjorts av NSPHiG. Det tas upp vad återhämtning är och vad det innebär, samt samtal om svåra situationer. Däribland tar de upp begreppet ”psykisk livräddning”. I och med att landsting är involverade i processen för peer support-arbetet, så går de under utbildningens gång igenom sjukvårdens uppbyggnad samt möten med patienter. Utbildningen är begränsad till att ha cirka 15 deltagare, av flera olika skäl.

”Det finns en poäng med att inte ha en för stor grupp,” förklarar Katarina. ”Deltagarna genomgår en process då de delar med sig mycket av sig själva. Det behöver vara ett tryggt forum.” Dessutom ska alla även ha möjlighet att komma till tals – ingen ska glömmas bort – och i en för stor grupp löper det en risk för detta.

Krav, efter utbildningen & inblandade parter

För att få gå utbildningen till Peer Support finns det några formella krav man måste möta upp. Först och främst behöver man ha helt egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Man ska även ha en arbetsförmåga på minst 50% för att kunna bli en del av teamet på arbetsplatsen, då det behövs en tillräckligt stor närvaro för att rollen ska fungera korrekt. Det finns en del obligatoriska moment inom t.ex. självskydd på slutenvård psykos som tar upp en del tid. Det skapar naturligtvis mindre tid för peer supporten att vara med patienterna. Det finns inget ålderskrav utan de ser det som en fördel att få in personer i olika åldrar och från olika bakgrunder. Katarina berättar att de gärna ser sökanden som talar mer än två språk – utöver svenska och engelska. En viktig del av kraven är att personen måste vara tillräckligt återhämtad för att agera stödperson. Katarina påpekar att det är ett tufft jobb och att det inte ska agera rehabilitering för peer supporten. ”Det finns peer supporters som säger att arbetet är gynnande och att det stärker dem. Men det är inte arbetets egentliga syfte.” Man bör även ha en känsla för samarbete och vara beredd att ingå i ett psykiatriskt team. Ännu en viktig beståndsdel i en peer supporters arbete är att det måste kännas okej att dela med sig av sina egna erfarenheter till andra. En viss nivå av öppenhet är central i rollen. Vidare behöver man ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller behandling, som exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård eller boendestöd.

Men vad händer då efter man genomfört utbildningen? Jo, då får man ett certifikat där det står att man genomgått Peer Support-utbildning enligt NSPH:s modell. Redan innan utbildningen har NSPHiG fått in anmälningar från verksamheter som är intresserade av att arbeta med Peer Support, så där kommer arbetsplatser matchas med deltagare och då utgår man från personlig lämplighet. ”Vår ambition är att ge alla ett arbete,” säger Katarina. ”Men då vi inte äger frågan har vi inte förmåga att garantera alla ett jobb.” Det är en process, vilket gör att man bör vara beredd på att det tar tid mellan avslutad utbildning och eventuellt jobb.

När det gäller vilka parter som håller i utbildningen så är det i huvudsak anställda från NSPHiG:s kansli; Katarina Käll (Utbildningsansvarig Peer Support), Elisabet Lundberg (Utbildningsansvarig Brukarinflytande), samt Mary-Anne Jakobsson (Handledare Peer Support). Det finns redan ett existerande utbildningsupplägg till Peer Support som NSPHiG:s Filippa Gagnér Jenneteg gjorde förra året, och därmed har den anpassats och förnyats baserat på vad man lärt sig längs vägen. Katarina ger ett exempel på en förbättring de gjort – utbildningen är denna gång hela 15 dagar lång, jämfört med den tidigare utbildningen som var 12 dagar. Inblandade parter kände då att det var för kort tid. Att lägga till tre extra dagar skapar mer utrymme för diskussioner och praktiska övningar. Än så länge finns det en inbokad extern föreläsare som kommer tala om samtalsmetodik och MI (motiverande intervju). Han heter Tobias Sandberg och arbetar för Symposium. Vidare kommer även yrkesverksamma Peer Supporters tas in under utbildningen för att berätta om sina arbeten.

Projektets utveckling

När Katarina får frågan om vad som är viktigast med utbildningen levererar hon ett självklart svar. Hon svarar att målet är att de ska känna sig så förberedda som möjligt. Hon tar upp ett exempel på något som är väldigt viktigt i utbildningen, nämligen rollspel för svåra situationer som kan uppstå. Den förra omgången av utbildningen gav mycket positiv respons, bl.a. att utbildningen var bra och givande. Inför den här omgången har planeringen gått bra, men Katarina berättar att ju närmre man kommer startdatumet desto mer blir det att tänka på. Det är ett viktigt arbete som görs just nu för att säkerställa en så välplanerad och innehållsmättad utbildning som möjligt. Katarina beskriver känslan inför utbildningen som rolig. När hon var med tidigare fick man en väldigt härlig känsla – deltagarna var positiva och måna om varandra. Det är bra grupper, och hon ser fram emot det.

Hon får frågan ifall hon kan berätta om någonting positivt hon upplevt under tiden hon arbetet i projektet Peer Support. Då tar hon upp att det varit roligt att få höra vad peer supportrar fått göra i sina arbeten. En har varit och bowlat med patienter, och det har skaffats aktivitetsrum i alla slutenvårdsavdelningarna. Personal på avdelningarna har berättat att man börjat höra skratt på avdelningen. Bara den biten känns stor. Det Katarina berättar om låter som en positiv utveckling av miljön sedan peer supporters infördes. Hon är noggrann med att poängtera att det inte enbart är ett lätt arbete, men att peer supporters är väldigt uppskattade. Personalen ser att peer supporten får en annan kontakt med patienter som de själva inte får.

Det sker en positiv utveckling i projektet just nu, inte bara i Västra Götaland utan i hela Sverige. För de inblandade i Peer Support på NSPHiG:s kansli märks det av genom många resor, både till Stockholm för möten med riksorganisationen, men även till andra delar i landet. Det sker även uppföljning i form av en utvärdering genomförd av Jakob Wenzer, som arbetar hos NSPHiG här i Göteborg med att kontrollera hur projektet fungerar i praktiken, samt hur det upplevs av samtliga delar; personal, peer supporters, och patienter. Uppföljning görs även av Mary-Anne från NSPHiG som arbetar som handledare för de peer supportrar som är ute i arbete på olika kliniker. Hon åker runt till de olika avdelningarna i Västra Götaland för att träffa våra yrkesverksamma peer supportrar och diskutera hur det går och finnas som ett stöd i den processen. Intresset för Peer Support är stort nu. NSPHiG följer utvecklingen i projektet både vad det gäller resultat samt hur arbetet fungerar i praktiken. Med tanke på det positiva gensvaret vårt förra utbildningstillfälle gav, ser vi på NSPHiG fram emot att få utbilda en ny grupp framtida peer supporters.