Brukarcoacher

Brukarcoacher är ett numera avslutat projekt om sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet tar avstamp i modellen IPS (Individual Placement Support), som handlar om att stödja och motivera personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden till att få ett lönearbete – och behålla det.

Syftet med projektet

Syftet med brukarcoachprojektet är att tillvarata lokala erfarenheter och forskningskunskaper för att utveckla en gemensam IPS-modell över hela staden. Detta görs tillsammans med de fyra huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och Västra Götalandsregionen.

Brukarcoachernas uppgift

Brukarcoachernas uppgift är att ge individuellt stöd, motivera till lönearbete och öka chanserna för projektdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden. Tanken är att coachens egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar bidrar till att vi kan se deltagarens behov från ett annat perspektiv än traditionell jobbcoaching. Alla brukarcoacher får utbildning för uppdraget och egen handledning.

Meningen är att ge ett långsiktigt stöd både för att söka arbete och för att behålla det. Brukarcoacher har tidigare aldrig använts i Sverige och deras roll formas därför under projektets gång.

Projektets period och ansvarsfördelning

Projektet bedrevs mellan juni 2012 och december 2013. Göteborgs Stad var projektansvariga, medan Social resursförvaltning var projektägare och samordnare av projektverksamheten. NSPH Västra Götaland och Göteborg ansvarade för utbildning och organisering av brukarcoacher. Vi ansvarade även för kommunikation och utbildning av handläggare och arbetsgivare inom ramarna för projektet.

Här kan du läsa utvärderingen av projektet.