Brukarinflytande VG

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med att öka brukarinflytandet i Västra Götaland genom att bland annat finnas representerade i brukarråd, arbetsgrupper, hålla utbildningar för personal och brukare samt sprida information.

Handlingsplan psykisk hälsa

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden samt Västkom har NSPH Västra Götaland och Göteborg tagit fram en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022.

Vi har valt att fokusera på tre av målområdena i handlingsplanen:

  • Personer som har behov av samordnande insatser ska ha en SIP
  • Brukarföreträdare skall erbjudas delaktighet i utvecklingsarbetet
  • Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna eller regionen

Så här arbetar vi med målområdena

Inflytandeformer:

  • Representation i flera brukarråd i sjukvården i VGR och arbete för att brukarråden ska kunna påverka och vara i delaktiga i verksamhetsutvecklingen
  • Genomförande av brukarrevisioner i olika verksamheter i regionen
  • Representation i regionala, delregionala och lokala arbetsgrupper som är knutna till olika verksamheter
  • Representation av medlemsföreningar i regionala, delregionala och lokala samverkansforum inom området psykiatri/missbruk
  • Deltagande på informationsmöten, utvecklingsdagar och inflytandeaktiviteter

Utbildning av personal och verksamheter

Som en del i utvecklingen av det lokala brukarinflytandet och för att förbättra bemötande av och attityder mot personer med psykisk ohälsa erbjuder NSPH Västra Götaland och Göteborg ett antal olika personal- och verksamhetsutbildningar. Läs mer om dem här.

Utbildning av föreningar, brukare och patienter

För att brukare och patienter ska kunna vara delaktiga i olika inflytandeformer och påverka är det viktigt att de får tillgång till kunskap. NSPH Västra Götaland och Göteborg erbjuder ett antal olika utbildningar och kurser för brukare och föreningar. Läs mer här.

Kommunikation, omvärldsbevakning och samverkan

NSPH Västra Götaland och Göteborg sprider information om arbetet genom bland annat hemsida, sociala medier och trycksaker. Vi deltar på konferenser, regionala utbildningar och gör studiebesök i verksamheter för att vara uppdaterade om vad som sker på området.