Peer Support

Peer support är en yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning.  

Peer support utomlands och i Sverige

Peer support har under de senaste tio åren utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har närmare 30 delstater ett omfattande program för Peer support och i länder som England och Nya Zeeland är modellen väl etablerad. I Sverige har inte utvecklingen att använda själverfarnas kompetens inom vård och omsorg, fått samma genomslag än.

Brukarrörelsens arbete med Peer support

Brukarrörelsens arbete har alltid utgått från Peer support, eller kamratstöd. Att dela sina upplevelser med någon som också har erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har visat sig oerhört effektivt för att bryta självstigma, utanförskap och och hjälper många att hitta ett sätt att hantera sin situation.

Det har varit ett naturligt steg att utveckla det Peer support-arbete som under så många år bedrivits inom de olika föreningarnas verksamhet, till att även omfatta arbete inom exempelvis psykiatriska mottagningar och socialpsykiatriska stödverksamheter.

Utveckling på individ-, verksamhets- och systemnivå

Peer support arbetar i nära samarbete med brukarrörelsen och det skapar mervärden på både individ-, verksamhets- och systemnivå.

  • Det möjliggör kontakt mellan den enskilde brukaren/patienten och olika återhämtningsresurser som brukarorganisationer erbjuder, till exempel självhjälpsgrupper, studiecirklar, Hjärnkollskampanj med mera.
  • Peer support kan förmedla erfarenheter och kunskaper från vården och socialpsykiatrin. Detta har brukarrörelsen nytta av i sitt arbete för att för att förbättra vården och omsorgen.
  • Peer support får ökad kunskap om de olika brukarorganisationernas resurser och kan förmedla den kunskapen till den verksamhet där hen arbetar, vilket kan bidra till verksamhetens utveckling.
  • När flera olika verksamheter i landet inför Peer support är det viktigt att brukarrörelsen och Peer supportrar delar erfarenheter i ett gemensamt nätverk. På det viset kan metoden, stödet och arbetsuppgifterna utvecklas kontinuerligt.

Effekter av Peer support

Internationell forskning visar bland annat på kortare och färre vårdtider för patienterna som ett resultat av Peer support, minskad självstigma samt att brukare/patienter får större tro på sig själva och på möjligheten att genomföra förändringar i sina liv. 

Internationella erfarenheter visar även att Peer support har en kulturförändrande effekt. När en eller flera Peer supporters arbetar inom en verksamhet påverkar det de anställdas attityder till patienterna/brukarna på ett positivt sätt. Det påverkar även arbetslaget som helhet att våga prata mer öppet om egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Även i en svensk kontext har Peer support visat på positiva effekter. Några av dem finns samlade i rapporter här.

Vanliga frågor om Peer Support

När startar nästa peer support-utbildning?
Utbildningen arrangeras när det finns en efterfrågan från kommun/region på nya anställningar av peer supportrar. När en ny utbildning planeras lägger vi ut informationen på vår hemsida och Facebook-sida. Gå därför in och kika på dessa med jämna mellanrum så missar du ingen information.

Hur ser anställningarna ut?
Att arbeta som peer supporter är ingen arbetsmarknadsåtgärd. Det är ett lönearbete på hel- eller deltid. Du blir anställd av kommun eller region och behöver kunna arbeta minst 50 %.

Vad krävs för att kunna arbeta som en peer supporter?
Arbetet handlar i grunden om att stötta patienter/brukare i deras återhämtningsprocesser. Peer supportern behöver vara tillräckligt återhämtad för att kunna möta personer i svåra livstillstånd utan att själv bli triggad utifrån sina egna tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa. Arbetet kan innebära samtal, att skapa aktiviteter, leda gruppaktiviteter och att samverka med andra resurser inom hälso- och sjukvård. Peer supportern är en del av personalgruppen och deltar i det löpande arbetet på avdelningen/mottagningen/enheten.

En peer supporter:

  • Har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
  • Delger delar av sina erfarenheter med andra, i syfte att minska skam och stigma.
  • Utgår från patientens/brukarens situation och behov i sitt dagliga arbete.
  • Är tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett tryggt stöd för människor som befinner sig i en svårt livssituation/akut psykisk kris.
  • Bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.
  • Arbetar i nära samverkan med brukarrörelsen och med övrig personal på sin arbetsplats.

Peer Support i media

NSPH Västra Götaland och Göteborg medverkar i ett program på P1 som handlar om Peer support. Lyssna på programmet här.

Vill du veta mer om Peer Support?

Här hittar du informationsmaterial om Peer Support.

Här hittar du utbildningsmaterial inom Peer Support.