Peer Support

Peer Support är en yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning.  

Peer Support utomlands och i Sverige

Peer Support har under de senaste två decennierna utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har en majoritet av delstaterna ett omfattande program för Peer Support och i länder som England, Nya Zeeland och Norge är modellen väl etablerad. I Sverige pågår utvecklingen att använda själverfarnas kompetens inom vård och omsorg.

Brukarrörelsens arbete med Peer Support

Att dela sina upplevelser med någon som också har erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har visat sig oerhört effektivt för att bryta självstigma, utanförskap och och hjälper många att hitta ett sätt att hantera sin situation. Det har alltid varit utgångpunkten i brukarrörelsens arbete på individnivå.

Utifrån det har det blivit ett naturligt steg att utveckla Peer Support-arbetet, som under så många år bedrivits ideellt inom de olika föreningarnas verksamhet, till att även omfatta arbete inom exempelvis psykiatriska mottagningar och socialpsykiatriska stödverksamheter.

Effekter av Peer Support

Internationell forskning visar bland annat på kortare och färre vårdtider för patienterna som ett resultat av Peer Support, minskad självstigma samt att brukare/patienter får större tro på sig själva och på möjligheten att genomföra förändringar i sina liv. 

Internationella erfarenheter visar även att Peer Support har en kulturförändrande effekt. När en eller flera peer supportrar arbetar inom en verksamhet påverkar det de anställdas attityder till patienterna/brukarna på ett positivt sätt. Det påverkar även arbetslaget som helhet att våga prata mer öppet om egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Även i en svensk kontext har Peer Support visat på positiva effekter. Några av dem finns samlade i rapporter här.

Utveckling på individ-, verksamhets- och systemnivå

En peer supporter arbetar i nära samarbete med brukarrörelsen. Det skapar mervärden på både individ-, verksamhets- och systemnivå. Vill du veta mer om det kan läsa i Handbok i brukarinflytande.

Vanliga frågor om Peer Support

När startar nästa Peer Support-utbildning?
Utbildningen arrangeras när det finns en efterfrågan från kommun/region på nya anställningar av peer supportrar. När en ny utbildning planeras lägger vi ut informationen på vår hemsida och Facebook-sida. Gå in och kika på dessa med jämna mellanrum så missar du ingen information.

Hur ser anställningarna ut?
Att arbeta som peer supporter är ingen arbetsmarknadsåtgärd. Det är ett lönearbete på hel- eller deltid. Du blir anställd av kommun eller region och behöver kunna arbeta minst 50 %. Detta för att kunna bli en del av det ordinarie arbetslaget.

Vad krävs för att kunna arbeta som en peer supporter?
Peer supportern behöver vara tillräckligt återhämtad för att kunna möta personer i svåra livstillstånd utan att själv bli triggad utifrån sina egna tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa. Arbetet handlar i grunden om att stötta patienter/brukare i deras återhämtningsprocesser, det innebär samtal och att skapa och leda aktiviteter individuellt och i grupp. Peer supportern ingår i personalgruppen, deltar i det löpande arbetet i verksamheten och samverkar med andra resurser inom hälso- och sjukvård samt brukarrörelsen.

En peer supporter:

  • Har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
  • Är tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett tryggt stöd för människor som befinner sig i en svårt livssituation/akut psykisk kris.
  • Ska kunna dela med sig av sina egna erfarenheter med andra, i syfte att minska skam och stigma.
  • Utgår från patientens/brukarens situation och behov i sitt dagliga arbete
  • Bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.

 

Vill du veta mer om Peer Support?

Här hittar du informationsmaterial om Peer Support.

Här hittar du utbildningsmaterial inom Peer Support.