Västkom

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med att utveckla brukarinflytandet i kommunerna i Västra Götaland på uppdrag av Västkom.

Vad innebär uppdraget?

I rapporten framgår det att brukarföreningar, kommuner och vårdsamverkansarenor vill ha mer samverkan och en samsyn om hur man ska arbeta med brukarinflytande. Ett behov och en önskan som fanns hos både kommun- och vårdsamverkansarenor är mer kunskap, attitydförändrande arbete samt metod- och handledningsstöd för hur man kan arbeta med brukarinflytande.

Så här arbetar vi

Stöd till kommuner och vårdsamverkansarenor:

 • Erbjuda utbildningar för personal inom kommun och vårdsamverkan om brukarinflytande
 • Erbjuda metod- och handledningsstöd för utvecklingen av arbetet med brukarinflytande
 • Erbjuda attitydförändrande aktiviteter riktat till alla i kommunerna
 • Stödja en ökad samverkan mellan kontaktpersonerna för överenskommelsen om psykisk hälsa i kommunerna, vårdsamverkansaktörerna och de föreningar som finns i de geografiska områdena kopplat till vårdsamverkan genom att bland annat bjuda in till delregionala dialoger
 • Erbjuda studiecirklar till kommuninnevånare med syfte att stärka brukare och brukarinflytande

Stöd till samverkan mellan förening, kommun och vårdsamverkansarenor:

 • Arrangera workshops med brukarrepresentanter, tjänstemän och politiker tillsammans med vårdsamverkan
 • Ta fram ”Handbok i brukarinflytande inom området psykisk ohälsa” med syfte att skapa gemensamma strukturer och underlätta arbetet med brukarinflytande
 • Samverka med de regionala koordinatorerna för brukarinflytande inom området psykisk ohälsa för brukarorganisationerna och vårdsamverkansstrukturen
 • Underlätta kommunikation mellan föreningar och verksamheter så de lättare hittar varandra
 • Samverka med Brukarrådet för Missbruksfrågor i VG för att undersöka om det finns gemensamma frågor att initiera aktiviteter kring
 • Komplettera listan på patient-, brukar- och närståendeföreningar inom området psykisk ohälsa i VG

Handbok i brukarinflytande

2018 fick NSPH Västra Götaland och Göteborg i uppdrag av VästKom att ta fram en handbok i hur man kan arbeta med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Den hittar du här.