Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal.

Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bättre än vad de hade trott. Det inkom även fler svar än vad de hade förväntat sig.

Verksamheten har använt revisionsresultatet som ett underlag i utvecklingsarbetet på mottagningen. Några av de mest angelägna områdena att ta tag i handlade om kortade väntetider, information om vårdplan och uppföljning efter heldygnsvård. Mottagningen arbetar aktivt med att korta väntetiderna inför första besöket. I dagsläget får 84% av patienterna ett första besök inom tre månader jämfört med den tidigare siffran som var 32%. Verksamheten har även underlättat för patienter att komma i kontakt med Patientvägledare som ger stöd i frågor om vårdgarantin och lotsar vidare till annan vårdgivare.

Gällande förbättringsarbetet med vårdplaner så finns det numera en vårdplan från det att remiss tas emot. Den uppdateras när patienten träffar behandlare eller tas upp på behandlingskonferens. Det pågår även ett arbete med att uppdatera patientbakgrunder oftare så att man har så aktuell information som möjligt.

Verksamheten har även vidtagit åtgärder kring uppföljning efter heldygnsvård. I dagsläget ska det finnas en plan för de som redan har en kontaktperson. De som inte har en kontaktperson och har varit inlagda p.g.a. suicidrisk, får suicidbedömning inom en vecka. Förhoppningen är även att utbildningsinsatser för slutenvårdspersonal i SAMSA resultera i att öppenvården får rätt information i rätt tid.

Andra områden som verksamheten arbetat med är bl.a. att förbättra involveringen av och informationen om mottagningens anställda peer support samt att utöka behandlingsutbudet och kontinuitet till behandlare.

På frågan om hur vi kan göra brukarrevisionerna ännu bättre svarar verksamheten såhär:

”Att ni som utförare kan vara på plats och ge information, t.ex. i samband med att det hålls grupper och när vi vet att många patienter rör sig på mottagningen. Det skulle även underlätta om mer arbete lades på er och inte på personalen som fick till uppgift att dela ut kuverten. Många i personalen gör sitt egna arbete först och lägger kanske inte så mycket tid på att informera patienten om att en revision görs.”

Vi tar med oss den feedbacken i vårt framtida arbete samtidigt som vi konstaterar att mottagningen har kommit igång med ett gediget förändringsarbete efter revisionen.