Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet

Intervju med Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck inför Hjärnkoll i Västra Götalands frukostseminarium om psykisk ohälsa och äldre den 2 december.

Under 2020–2022 har Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck ingått som samverkanspart i det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+. Projektet drivs av Riksförbundet Hjärnkoll och Hjärnkoll i Västra Götaland i samverkan med stad och region i Stockholm och Västra Götaland.

Äldreombudsmannen arbetar övergripande för den äldre befolkningen i staden och är en kanal mellan invånarna och politiken. Målgruppen är de över 90 000 personer i Göteborg som är 65 år eller äldre.

Mycket har blivit bra för många men inte för alla säger äldreombudsmannen. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen, därför är det viktigt att kommunen driver ett aktivt arbete för att främja goda levnadsförhållande och jämlikhet i levnadsvillkor.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas inom en rad områden. Det behövs mer kunskap om vilka åtgärder som fungerar och gör skillnad över tid.

Göteborgare i kontakt med funktionen beskriver återkommande olika former av psykisk ohälsa. Det kan handla om alltifrån ensamhet och nedstämdhet till en allvarligare psykisk ohälsa och tankar om att avsluta sitt liv. En kvinna beskriver att hon upplever att omgivningen inte tar hennes psykiska mående på allvar. Hon fortsätter med att fråga sig ”ska jag vara mätt på livet bara för att jag är gammal?”.

”När psykisk ohälsa ses som en naturlig del av åldrandet riskerar det att osynliggöras av både den som drabbas och av omgivningen.

Den första rapporten till kommunfullmäktige har som sitt huvudbudskap att äldre personers rättigheter är mänskliga rättigheter. En del i arbetet för att stärka dessa rättigheter handlar om att synliggöra och motverka fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder.

”Ålderism kan resultera i att äldre personer missgynnas och att deras lagstadgade rättigheter kränks. Ålderism påverkar även äldre personers hälsoutveckling negativt.”

Rapporten belyser även att kunskapen om äldre personers mänskliga rättigheter behöver öka, både hos göteborgare själva och hos dem som fattar beslut i frågorna.

– – – – – –

Anmäl dig till Hjärnkoll i Västra Götalands frukostseminarium om psykisk ohälsa och äldre här och ta del av fler av äldreombudsmannens erfarenheter.

 

Vill du ta del av äldreombudsmannens rapport?

Gå in på www.goteborg.se/aldreombudsman och hämta rapporten digitalt eller kontakta äldreombudsmannen för att få rapporten per post.

Telefon: 031-368 00 35
E-post: aldreombudsman@stadshuset.goteborg.se
Postadress: 404 82 Göteborg

Tänk på att inte maila eller posta känsliga personuppgifter. Det du skickar via e-post och post kan komma att registreras och bli en allmän handling som alla medborgare har rätt att ta del av. Det är en del av offentlighetsprincipen som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.