Röster om egen erfarenhet: Sonny om att arbeta utifrån egen erfarenhet

,

Vad innebär det att arbeta med egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Varför är den egenerfarna kunskapen viktig? Och hur ser våra, de egenerfarnas, återhämtningsresor ut? Den egna erfarenheten genomsyrar hela NSPH Västra Götaland. I den här serien berättar personer på NSPH Västra Götaland och i våra nätverk om olika perspektiv av området.

Sonny Wåhlstedt är ordförande, verksamhetsansvarig och grundare av NSPH Västra Götaland. Sedan starten har han arbetat för att lyfta fram brukarinflytande, brukarperspektiv och den egna erfarenheten som viktiga delar av utvecklingen av vård och omsorg, men även att på en samhällsnivå bryta stigma och visa att återhämtning från psykisk ohälsa är möjlig.


På NSPH Västra Götaland har vi egen- eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa. Vilken betydelse har det?

– När en person mår som sämst, är som sjukast, finns ofta inte orken att berätta om sitt tillstånd i alla dess delar. Det beror bland annat på skam och självstigma, eller på grund av rädsla för vilka negativa konsekvenser det kan medföra. När en person däremot är återhämtad från psykisk ohälsa blir det lättare att berätta om hur det kändes när det var som svårast, men också viktiga erfarenheter av sin återhämtningsresa. Vi kan vara dessa personer.

– Vi blir ett levande exempel för både arbetsgivare i allmänhet, vård och omsorgsverksamheter särskilt, att återhämtning är möjlig oavsett svårighetsgrad av tidigare tillstånd av psykisk ohälsa.


Vad drev dig att starta en organisation som arbetar utifrån egen erfarenhet?

– Jag kunde se att min egen period av psykisk ohälsa blev så lång som 15 år på grund av vårdens bristande kunskaper om vilka svårigheter som jag behövde hjälp med att förstå och hantera. Min återhämtning gick istället genom den självhjälpsgrupp som jag av en händelse kom i kontakt med och tillhandahålls genom ÅSS (Ångestsyndromsällskapet) Göteborg. Där och då förstod jag vilken oerhörd kunskap om psykisk ohälsa och verktyg att hantera det som finns hos gruppen egenerfarna.


Hur ser du på utvecklingen av brukarperspektiv och egen erfarenhet – inom profession såväl som i samhället?

– I takt med att brukarrörelsen har kämpat sig till en starkare ekonomisk position med fler och större anslag, så har vi förmått utveckla brukarinflytandemetoder inom en rad områden. Peer Support, brukarstyrda brukarrevisioner, studiematerial- och cirklar och Hjärnkoll är sådana exempel. Det här får betraktas som ett mått på framgång. Det återspeglas i förbättrade insatser för målgruppen, minskade fördomar och ökade kunskaper hos såväl allmänhet som profession och forskning.

– Jag skulle önska fler direkt brukarstyrda verksamheter för återhämtning, till exempel Recovery College, eller till och med ett Recovery Center.