Sveriges första nationella anhörigstrategi

20 april, 2022

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi vars syfte är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg och att stödet till anhöriga ska bli mer likvärdigt över landet.

– Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen. Dessa tre uppdrag består i att:

  • Redovisa dels hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, dels hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas
  • Ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Stödet ska ge vägledning för ledning, styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet.
  • Ta fram stöd som riktar sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet ska ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser riktade till den som är anhörig.

I samtliga tre uppdrag står det att den kompetens som återfinns hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga och de organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående ska tillvaratas. Utöver dessa uppdrag har regeringen även beslutat om att permanent höja det årliga statsbidraget som fördelas bland organisationer som stödjer de som vårdar och hjälper någon närstående. NSPH Västra Götaland och Göteborg ser positivt på det höjda statsbidraget och inkluderingen av den kunskap och erfarenhet som organisationer som stödjer anhöriga besitter. Vi ser att uppdragens formuleringar skapar förutsättningar för att inkludera den egenerfarna kunskapen som inte går att läsa sig till. Det är kunskap som bara kan skapas genom att själv, eller som anhörig, erfara olika former av ohälsa, vård- eller stödinsatser och hur det påverkar ens liv och vardag. Tillvaratagandet av denna kunskap ger bättre kvalitet på insatser då de baseras på målgruppens faktiska behov.

Läs mer om beslutet på Regeringskansliets hemsida.

För dig som anhörig till närstående med psykisk ohälsa så har Anhörig Göteborg och flera av NSPH Västra Götaland och Göteborgs medlemsföreningar stödinsatser och aktiviteter som riktar sig till anhöriga. Du hittar våra medlemsföreningar här.

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer