Sveriges första nationella anhörigstrategi

20 april, 2022

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi vars syfte är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg och att stödet till anhöriga ska bli mer likvärdigt över landet.

– Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen. Dessa tre uppdrag består i att:

  • Redovisa dels hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, dels hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas
  • Ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Stödet ska ge vägledning för ledning, styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet.
  • Ta fram stöd som riktar sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet ska ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser riktade till den som är anhörig.

I samtliga tre uppdrag står det att den kompetens som återfinns hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga och de organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående ska tillvaratas. Utöver dessa uppdrag har regeringen även beslutat om att permanent höja det årliga statsbidraget som fördelas bland organisationer som stödjer de som vårdar och hjälper någon närstående. NSPH Västra Götaland och Göteborg ser positivt på det höjda statsbidraget och inkluderingen av den kunskap och erfarenhet som organisationer som stödjer anhöriga besitter. Vi ser att uppdragens formuleringar skapar förutsättningar för att inkludera den egenerfarna kunskapen som inte går att läsa sig till. Det är kunskap som bara kan skapas genom att själv, eller som anhörig, erfara olika former av ohälsa, vård- eller stödinsatser och hur det påverkar ens liv och vardag. Tillvaratagandet av denna kunskap ger bättre kvalitet på insatser då de baseras på målgruppens faktiska behov.

Läs mer om beslutet på Regeringskansliets hemsida.

För dig som anhörig till närstående med psykisk ohälsa så har Anhörig Göteborg och flera av NSPH Västra Götaland och Göteborgs medlemsföreningar stödinsatser och aktiviteter som riktar sig till anhöriga. Du hittar våra medlemsföreningar här.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer