Epistemisk orättvisa

NSPH riksorganisation, genom en representant från NSPH Västra Götaland och Göteborg, samverkar med forskningsprogrammet UserInvolve för att ta fram ett arbetsmaterial om epistemisk orättvisa (kunskapsorättvisa).

Om uppdraget

Uppdraget med att ta fram ett arbetsmaterial om epistemisk orättvisa baseras på en forskningsstudie som genomfördes inom ramen för forskningsprogrammet UserInvolve, där NSPH medverkar. I studien undersöktes hinder och möjliggörande faktorer för en framgångsrik samverkan kring brukarinflytande, utifrån workshops med representanter från brukarrörelsen och tjänstepersoner från kommun och region.

Ansvariga för framtagandet av materialet är Filippa Gagnér Jenneteg från NSPH Västra Götaland och Göteborg (representant för NSPH riksorganisation) och Katarina Grim från Karlstads Universitet (representant för forskarnätverket CEPI).

Vad är epistemisk orättvisa?

Epistemisk orättvisa, eller kunskapsorättvisa, handlar om att beroende på vem avsändaren är, så behandlas inte alltid all kunskap på ett jämlikt sätt. Många gånger kan kunskapen färgas av exempelvis generaliserande föreställningar, självstigma och maktobalans.

Om materialet

Arbetsmaterialet handlar om brukarinflytande, epistemisk orättvisa och varför samverkan mellan tjänstepersoner och brukarrepresentanter ibland kan upplevas svårt. Det handlar också om vad forskningen har visat kan bygga kunskapsrättvisa. I materialet presenteras tre olika former av epistemisk orättvisa – och hur man kan motverka dem.

Materialet består av ett diskussionsunderlag och en checklista som kan användas vid uppstart eller utvärdering av projekt och arbetssätt som bygger på brukarinflytande.

Målgruppen är personer som på olika sätt är involverade i samverkansprocesser mellan offentliga verksamheter och brukarorganisationer inom området psykisk hälsa.