Koordinatorsuppdraget

NSPH Västra Götaland och Göteborg har i uppdrag av VästKom och Västra Götalandsregionen att utveckla och stärka systematisk brukarsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Om uppdraget

Koordinatorsuppdraget utgår från den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa och mål 3.2 Brukarföreträdare ska vara delaktiga i utvecklingsarbete.

Inom ramarna för uppdraget har Handbok i brukarinflytande och Webbutbildning i brukarinflytande tagits fram. I dagsläget handlar uppdraget om att sprida och implementera handboken och webbutbildningen och att erbjuda metodstöd till kommunala och regionala verksamheter samt föreningar kopplat till innehållet. Detta görs bland annat genom:

  • Föreläsningar och workshops om brukarinflytande i praktiken.
  • Stöd till verksamheter i utveckling och implementering av handlingsplaner, systematisk samverkan med lokala föreningar samt brukarinflytandemetoder som studiecirklar, brukarstyrda brukarrevisioner och brukarrepresentation
  • Stöd till föreningar i att starta upp arbetet med olika brukarinflytandemetoder samt samverkan med kommunala och regionala verksamheter.
  • Stöd i att stärka den lokala samverkan mellan föreningar genom att till exempel bilda delregionala nätverk.