Vårens arbete och kommande uppdrag

27 juni, 2022

Vårterminen 2022 är över och nu ser vi fram emot ledighet. Många nya och spännande saker har hänt i projekten på NSPH Västra Götaland och Göteborg under våren. Du har kunnat följa delar av arbetet här på hemsidan och på vår Facebook-sida. Nedanför sammanfattar vi några av de saker vi har arbetat med i projekten och vad som händer framöver.

  • Koordinatorsuppdrag stärkt brukarinflytande: koordinatorsuppdraget har under våren inneburit att färdigställa webbutbildningen i brukarinflytande och påbörja informationsspridningen kring utbildningen i olika forum. Planering inför implementeringen av utbildningen har även genomförts och kommer ske under hösten. Under våren har det även anordnats två utfrågnings- och diskussionsträffar med politiker från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
  • Hjärnkoll Västra Götaland: Under våren har det utbildats nya ambassadörer och flera föreläsningar med olika ambassadörer har genomförts, både öppna och för specifika aktörer. Hjärnkoll i Västra Götalands samarbete med Hjärnkoll Riks – Vi pratar om livet – Män 70+ har fortsatt under vårterminen och inom ramen för projektet har informationsmöten och samtalsgrupper genomförts. Hjärnkoll har även tagit fram filmer där två ambassadörer delar med sig av sina berättelser om SIP och HVB.
  • Brukarrevisioner i Göteborg Stad: under våren har nya brukarrevisorer utbildats och revisoner har genomförts på Bergsjöhöjds boende och Grevegårdsvägens boende. En tredje revison har genomförts på Majorna Linnés boendestöd och kommer att presenteras och publiceras efter semestern. Under vårterminen har även uppföljningar gjorts på Funktionshinderenheten Östra Göteborg och Rävebergsvägens boende, båda uppföljningarna visade goda resultat. Under hösten har ytterligare uppföljningar planerats in på flera av de revisioner som genomfördes under 2021.
  • Övriga brukarrevisioner: fyra brukarrevisioner har genomförts i andra delar av Västra Götaland; SIP för barn och unga och övergången mellan BUP och VUP i Västra Götaland, NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska akutavdelningar 95 och 96 och Psykiatrimottagning Uddevalla. Två ytterligare brukarrevisioner har genomförts under våren och kommer att publiceras efter semestern. Det handlar om en revision av Äldrepsykiatriska öppenvårdsmottagningen på SU och en större revison av socialmedicinska mottagningar och samsjuklighet i Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn.
  • Peer Support: Regelbunden kontakt och handledning sker med befintliga ”peerar” i region och kommun. Träffar har även hållits med peerar i andra delar av landet. Under våren publicerades en ny forskningsrapport om Peer support och interprofessionellt lärande. Läs rapporten här. Under hösten kommer vi även att utbilda nya peerar.
  • Förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget: ett gäng digitala dialogfikor om demokrati och delaktighet har genomförts under våren. Det har även hållits tre studiecirklar i samverkan med Recovery College, Stadsmissionen och Bräcke diakoni. Två bemötandeutbildningar för socialsekreterare och utförare har genomförts och flera föreläsningar kring bemötande, delaktighet och mänskliga rättigheter har hållits för studenter inom vård och omsorg. Arbetet med processtöd i rättspsykiatrin Rågårdens uppstart av ett patientråd har fortsatt. Ett nytt samarbete med rättspsykiatrin Rågården, SKR och Avdelning social hållbarhet VGR har även påbörjats kring en webbutbildning om tvångsvård som riktar sig till personal inom psykiatrin.
  • Nätverksrepresentation: under 2022 har representanter från NSPH Västra Götaland och Göteborg och våra medlemsföreningar suttit med i flertalet nätverks- och samordningsgrupper i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Stort fokus har legat på barn och unga-perspektivet och samsjuklighet. Utifrån arbetet med ”hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård” bjöds vår nätverksrepresentant in för att tala inför riksdagens socialutskott.

Nu ser vi fram emot en ny termin med fler spännande projekt och uppdrag!

Första advent: vad gömmer sig bakom lucka ett?

27 november, 2022
Vi önskar dig en härlig första advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den första luckan. https://www.youtube.com/watch?v=VJXHmN_l0k0&list=PLvKQ-I5BDkio0ePN9wxwHVJ49JqmroDMF ...
Läs mer

Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022
Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support. Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan til ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022
Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Br ...
Läs mer