Brukarstyrd brukarrevision

NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetar med brukarstyrda brukarrevisioner i kommun och region. En brukarrevision är en kvalitetsundersökning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Vad är en brukarstyrd brukarrevision?

Brukarstyrd brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Verksamheterna kan exempelvis vara vårdenheter, särskilda boenden eller boendestödsenheter.

Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten. Brukarrevisionen styrs och utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samråd med beställaren.

Brukarrevisionens resultat presenteras för ledning och personal vid den berörda enheten. Enheten får möjlighet att reflektera kring resultatet och att prioritera de åtgärder som föreslås i rapporten. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.

Här kan du läsa slutrapporterna.

Introduktionsfilm – brukarstyrd brukarrevision

På vår Youtube-kanal finns även samma informationsfilm med svensk undertext samt engelsk undertext.

Metod för brukarrevision

NSPH Västra Götaland och Göteborg har utvecklat en för brukarstyrd brukarrevision. Det är också denna typ av metod som vi förespråkar; en brukarrevision som styrs och utförs av den grupp som revisionen är till för – nämligen brukarna. Den självupplevda kunskapen om psykisk ohälsa som brukarrevisorerna besitter ser vi som en betydande tillgång i utförandet av revisionen.

Här hittar du metodhandboken.

Överenskommelse mellan NSPH Västra Götaland och Göteborg och psykiatrisamordningen i Göteborg

Sedan 2014 har NSPH Västra Götaland och Göteborg utfört brukarrevisioner på uppdrag av Göteborgs stad psykiatrisamordning. Brukarrevisioner görs bland annat på boenden, inom boendestöd, socialtjänstens funktionshinderverksamhet och på aktivitetshus.

Övriga Brukarrevisioner

NSPH Västra Götaland och Göteborg gör brukarrevisioner på uppdrag av andra huvudmän i mån av tid. Vi gör även brukarrevisioner inom andra projekt, till exempel Brukarinflytande VG.