Handböcker och utbildningsmaterial

På den här sidan samlar vi handböcker och utbildningsmaterial som NSPH Västra Götaland och Göteborg har tagit fram, eller varit delaktiga i att ta fram.

Handbok i brukarinflytande

2018 fick NSPH Västra Götaland och Göteborg i uppdrag av VästKom att ta fram en handbok om hur man kan arbeta med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Det resulterade i Handbok i brukarinflytande.

Boken riktar sig i första hand till verksamheter i kommun, region och myndigheter samt brukarorganisationer.

Handbok i brukarinflytande

Metodhandbok brukarrevision

NSPH Västra Götaland och Göteborg har tagit fram en metodbok för brukarstyrda brukarrevisioner. I den får du en inblick i hur man steg för steg kan utforma en brukarstyrd brukarrevision.

Metoden är avsedd för verksamheter som ansvarar för vård eller stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Det kan vara vårdenheter, boendeenheter eller till för personer som får boendestöd.

Många grundläggande drag som beskrivs i handboken kan även användas i andra brukarrevisioner, till exempel inom den somatiska vården.

Metodhandbok i brukarstyrd brukarrevision

Denna metodhandbok innehåller riktlinjer för utbildning, implementering och anställning inom Peer Support. Den riktar sig till dig som på olika sätt ska arbeta med Peer Support – i egenskap av kursledare, handledare eller samordnare. Syftet är att den ska kunna vara ett konkret stöd i planeringen, genomförandet och uppföljningen av peer support-verksamheterna.

Metodhandbok Peer Support